AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật. gen A quy định thân cao là trội hoàn toàn gen a quy định thân thấp. Ở phép lai P: AAaa × aaaa thu được F1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đúng?
  I. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 tỉ lệ kiểu hình là 361 cao: 935 thấp
  II. F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình là 143 cao:73 thấp
  III. Ở F1 loại bỏ tất cả cây thân thấp, sau đó cho các cây thân cao giao phấn với nhau thu được F2 tỷ lệ kiểu hình là 731 cao:169 thấp
  IV. Ở F1 loại bỏ tất cả cây thân thấp, sau đó cho các cây thân cao giao phấn với nhau, theo lý thuyết đời con thu được 5 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình

  • A.
  • B.
  • C.
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  P: AAaa × aaaa → (1AA:4Aa:1aa)aa ↔F1: 1AAaa:4Aaaa:1aaaa
  Tỷ lệ giao tử:
  1AAaa → 1/6 (1/6AA:4/6Aa:1/6aa)
  4Aaaa→ 4/6 (1/2Aa:1/2aa)
  1aaaa → 1/6aa
  → tỷ lệ chung: 1/36AA:16/36Aa:19/36aa
  Xét các phát biểu
  I sai, cho F1 giao phấn tỷ lệ kiểu hình thân thấp là: (19/36)= 361/1296

  II đúng, cho F1 tự thụ phấn

  Tỷ lệ thân thấp là:

  1AAaa → \(\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{{216}}\)

  4Aaaa→ \(\frac{4}{6} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}\)

  1aaaa → 1/6aaaa

  → thân thấp: 73/216

  III đúng, các cây thân cao: 1AAaa:4Aaaa giao phấn:

  Tỷ lệ giao tử:

  1AAaa → 1/5 (1/6AA:4/6Aa:1/6aa)

  4Aaaa→ 4/5 (1/2Aa:1/2aa)

  → 1/30AA:16/30Aa:13/30aa

  Tỷ lệ cây thân thấp: (13/30)2 = 169/900 → thân cao 731/900

  IV đúng, có tối đa 5 loại kiểu gen (có 0,1,2,3,4 alen trội) và 2 loại kiểu hình

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>