YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 68 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 tr 68 sách GK Toán GT lớp 12

Tính:

a) \(4^{log_{2}3}\).

b) \(27^{log_{9}2}\).

c) \(9^{log_{\sqrt{3}}2}\).

d) \(4^{log_{{8}}27}\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức \({a^{{{\log }_a}b}} = b.\)

Lời giải:

Câu a:

\({4^{{{\log }_2}3}} = {({2^2})^{{{\log }_2}3}} = {2^{2{{\log }_2}3}} = {2^{{{\log }_2}{3^2}}} = 9.\)

Câu b:

\({27^{{{\log }_9}2}} = {({3^3})^{{{\log }_9}2}} = {3^{3{{\log }_{{3^2}}}2}} = {3^{{{\log }_3}{2^{\frac{3}{2}}}}} = 2\sqrt 2 .\)

Câu c:

\({9^{{{\log }_{\sqrt 3 }}2}} = {({3^2})^{{{\log }_{{3^{\frac{1}{2}}}}}2}} = {3^{4{{\log }_3}2}} = {3^{{{\log }_3}16}} = 16.\)

Câu d:

\({4^{{{\log }_8}27}} = {({2^2})^{{{\log }_{{2^3}}}{3^3}}} = {2^{2{{\log }_2}3}} = {2^{{{\log }_2}9}} = 9.\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 68 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 68 SGK Giải tích 12

Bài tập 3 trang 68 SGK Giải tích 12

Bài tập 4 trang 68 SGK Giải tích 12

Bài tập 5 trang 68 SGK Giải tích 12

Bài tập 2.15 trang 109 SBT Toán 12

Bài tập 2.16 trang 109 SBT Toán 12

Bài tập 2.17 trang 109 SBT Toán 12

Bài tập 2.18 trang 109 SBT Toán 12

Bài tập 2.19 trang 109 SBT Toán 12

Bài tập 2.20 trang 109 SBT Toán 12

Bài tập 2.21 trang 109 SBT Toán 12

Bài tập 2.22 trang 110 SBT Toán 12

Bài tập 2.23 trang 110 SBT Toán 12

Bài tập 2.24 trang 110 SBT Toán 12

Bài tập 2.25 trang 110 SBT Toán 12

Bài tập 2.26 trang 110 SBT Toán 12

Bài tập 23 trang 89 SGK Toán 12 NC

Bài tập 24 trang 89 SGK Toán 12 NC

Bài tập 25 trang 89 SGK Toán 12 NC

Bài tập 26 trang 89 SGK Toán 12 NC

Bài tập 27 trang 90 SGK Toán 12 NC

Bài tập 28 trang 90 SGK Toán 12 NC

Bài tập 29 trang 90 SGK Toán 12 NC

Bài tập 30 trang 90 SGK Toán 12 NC

Bài tập 31 trang 90 SGK Toán 12 NC

Bài tập 32 trang 92 SGK Toán 12 NC

Bài tập 33 trang 92 SGK Toán 12 NC

Bài tập 34 trang 92 SGK Toán 12 NC

Bài tập 35 trang 92 SGK Toán 12 NC

Bài tập 36 trang 93 SGK Toán 12 NC

Bài tập 37 trang 93 SGK Toán 12 NC

Bài tập 38 trang 93 SGK Toán 12 NC

Bài tập 39 trang 93 SGK Toán 12 NC

Bài tập 40 trang 93 SGK Toán 12 NC

Bài tập 41 trang 93 SGK Toán 12 NC

Bài tập 42 trang 97 SGK Toán 12 NC

Bài tập 43 trang 97 SGK Toán 12 NC

Bài tập 44 trang 97 SGK Toán 12 NC

Bài tập 45 trang 97 SGK Toán 12 NC

Bài tập 46 trang 97 SGK Toán 12 NC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON