ADMICRO
UREKA

Bài tập 31 trang 90 SGK Toán 12 NC

Bài tập 31 trang 90 SGK Toán 12 NC

Biểu thị các lôgarit sau đây theo lôgarit thập phân (rồi cho kết quả bằng máy tính, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai): 

\({\log _7}25;{\log _5}8;{\log _9}0,75;{\log _{0,75}}1,13.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\({\log _7}25 = \frac{{\log 25}}{{\log 7}} \approx 1,65\)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{{\log }_5}8 = \frac{{\log 8}}{{\log 5}} \approx 1,29}\\
{{{\log }_9}0,75 = \frac{{\log 0,75}}{{\log 9}} \approx  - 0,13}\\
{{{\log }_{0,75}}1,13 = \frac{{\log 1,13}}{{\log 0,75}} \approx  - 0,42}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 90 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF