ADMICRO
UREKA

Bài tập 28 trang 90 SGK Toán 12 NC

Bài tập 28 trang 90 SGK Toán 12 NC

Tính:

\({\log _{\frac{1}{5}}}125;{\log _{0,5}}\frac{1}{2};{\log _{\frac{1}{4}}}\frac{1}{{64}};{\log _{\frac{1}{6}}}36\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{{\log }_{\frac{1}{5}}}125 = {{\log }_{\frac{1}{5}}}{{\left( {\frac{1}{5}} \right)}^{ - 3}} =  - 3}\\
{{{\log }_{0,5}}\frac{1}{2} = {{\log }_{0,5}}0,5 = 1}\\
{{{\log }_{\frac{1}{4}}}\frac{1}{{64}} = {{\log }_{\frac{1}{4}}}{{\left( {\frac{1}{4}} \right)}^3} = 3}\\
{{{\log }_{\frac{1}{6}}}36 = {{\log }_{\frac{1}{6}}}{{\left( {\frac{1}{6}} \right)}^{ - 2}} =  - 2}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 90 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF