YOMEDIA

Bài tập 19 trang 43 SBT Sinh học 9

Giải bài 19 tr 43 sách BT Sinh lớp 9

Gen B có 2400 nuclêôtit. Chiều dài của gen B là

A. 2040 \( {A^0} \).                            B. 3060 \( {A^0} \).

C. 4080 \( {A^0} \).                            D. 5100 \( {A^0} \).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

Công thức tính chiều dài gen:

\( L = \frac{N}{2} \times 3,4 \)

L là chiều dài của gen 

N là tổng số Nu của gen 

Áp dụng công thức trên: N = 2400 Nu 

\( L = \frac{{2400}}{2} \times 3,4 = 4080{A^0} \)

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 43 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Trên mạch thứ nhất của gen có 300 xitôzin, hiệu số giữa X và A là 10% và hiệu số G và X 20% số nu của mạch. Trên mạch hai của gen có hiệu số A và G là 10% số nu của mạch.

  a) Tính số lượng từng loại nu trên mỗi mạch của gen.

  b)Xác định từng loại nu của gen.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Một gen dài 0,816 micromet và có hiệu số giữa adenin với một loại nu khác là 15% số nu của gen. Trên mạch đơn thứ nhất của gen có tổng số giữa 2 loại adenin với guanin bằng 50%, hiệu số giữa adenin và guanin bằng 10% và tỉ lệ T:X=3:3.

  a. Tính tỉ lệ % và số lg nu từng loại của gen.

  b.Tính tỉ lệ % và số lg nu từng loại trên mỗi mạch đơn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Một gen có chiều dài 4182 A0 và có 20% adenin, gen nhân đôi 4 lần. Xác định:
  - Số gen con được tạo ra
  - Số lượng nucleotit từg loại môi trg cung cấp cho gen tự nhân đôi
  - Số liên kết hidro đc hình thành và bị phá vỡ trong quá trình tự nhân đôi của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Một gen có chiều dài 4930A0. Trên một mạch đơn, tỉ lệ A+T/G+X = 3/7. Xác định số lượng từng loại nucleotit của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Trên một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ các loại nucleotit là \(\dfrac{A+G}{T+X}\)=1/4. Hãy xác định tỉ lệ này trên mạch bổ sung và trên toàn phân tử ADN.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Một gen có chiều dài 510 nm và trên mạch một của gen có A + T = 600 nucleotit. Xác định số nucleotit mỗi loại của gen.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Một phân tử ADN có số nucleotit loại Adenin chiếm 20% tổng số nucleotit. Số nucleotit loại Guanin trong phân tử ADN này là 750. Xác định số nucleotit mỗi loại của phân tử ADN.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Bài 1: 1 cặp gen dị hợp có chiều dài bằng nhau và có tổng số liên kết hóa trị giữa đường với axit là 5996

  - Gen trội B quy định hạt tròn có 1900 liên kết hidro

  - Gen lặn b quy định hạt dài có hiệu số giữa A với loại Nu khác là 10%.

  Cho cây P chứa cặp gen dị hợp tự thụ phấn. Trong số các cây F1 thấy có cây chứa 1000 X

  1. Tìm số lượng từng loại Nu trong gen B và b?

  2. Xác định số lượng từng loại Nu trong mỗi loại hợp tử F1?

  3. mARN được tổng hợp từ gen B tham gia quá trình giải mã. Tính số aa có trong một phân tử Pr được tạo thành từ quá trình đó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Người ta sử dụng 1 chuỗi polinucleotit có \(\dfrac{T+X}{A+G}=0,25\) làm khuôn để tổng hợp nhân tạo 1 chuỗi polinucleotit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó Tính theo lí thuyết, tỉ lệ \(\dfrac{T+X}{A+G}\) tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là bao nhiêu?

  thanghoa Mọi người cố gắng giúp em vs em đang cần gấp lắm!~

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  1 mạch đơn của phân tử ADN có 480 nu . trong ADN có T-X=420 nu

  a) xác định thành phần % các loại nu trong ADN

  b) khi phân tử ADN nhân đôi 3 lượt thì môi trường nội bào phải nhan đôi máy nu các loại .Tính chiều dài phân tử ADN co

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • trang lan

  Trên 1 phân tử mARN, tổng số nucleotit loại X và U là 30%, số nucleotit loại G nhiều hơn loại U là 10%, số nucleotit loại U là 180 Một trong 2 mạch đơn của gen tổng hợp ra phân tử mARN đó có T = 20% và G= 30% số nucleotit của mạch.

  - Xác định số lượng từng loại đơn phân ở mỗi mạch đơn của gen và của phân tử mARN

  - Nếu gen này sử dụng mạch khuôn đã tổng hợp mARN trên sao mã liên tiếp 3 lần thì cần môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu nucleotit mỗi loại

  cô và mọi người giúp em vs ak, em đang cần gấp lắm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Trong 1 mạch khuôn của gen có trình tự Nucleotit sau -G-X-A-A-X-G-X-X-G-
  a) xác định trình tự Nu của mạch bổ sung
  b) xác định trình tự mARN , tARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  1 gen có 3000 Nu trong đó A=900 Nu khi gen tự nhân đôi 2 lần liên tiếp
  a) có bao nhiêu gencon được tạo ra
  b) tính số lượng từng loại Nu môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tự nhân đôi trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Một gen có chiều dài 2550 A và có tỉ lệ \(\dfrac{A}{G}=\dfrac{2}{3}\)

  - Mạch 1 của gen có tỉ lệ \(\dfrac{A+G}{T+X}=\dfrac{3}{5}\) .Mạch bổ sung có tỉ lệ \(\dfrac{A+G}{T+X}\) là bao nhiêu?

  - Gen trên đã bị đột biến thay thế cặp A - T bởi cặp G-X

  Hãy xác định số nucleotit mỗi loại của gen không bị đột biến và của gen đột biến.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  gen dai 4080 Amstrong, trên mạch gốc của gen có 35% timin. phân tử ARN đc tổng hợp từ gen đó có 20% uraxin và 15% guanin. phân tưt mARN đã để cho 5 ribo xom trượt qua ko lặp lại.
  a) tính số bộ 3 sao mã, vầ bộ ba mã hóa aa của mARn
  b) tính số lượng từng loại nu trên bộ 3 đối mã của tARN đa sd cho qtrinh giải mã trên, biết mã sao kết thúc là UAG

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  gen B có 3900 liên kết hidro và có hiệu số giữa Nu loại G với 1 loại Nu khác bằng 10% số nu của gen.gen B bị đột biến thành gen b ,b ngắn hơn gen B 6 liên kết hdro

  a.tính số nu của gen B

  b. xác định dạng đột biến .tính số nu của gen b sau đột biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Một phân tử ADN dài \(0,306\mu m\). Trên mạch 1 của ADN đó có tỉ lệ A: T: G: X lần lượt là: 15%: 30%: 30%: 25%.

  a) Tính tỉ lệ % và số lượng từng loại nucleotit của mỗi mạch đơn và của cả phân tử ADN.

  b) Tính số liên kết hiđrô và số chu kì xoắn của gen đó.

  c) Nếu phân tử ADN này tiến hành nhân đôi 5 lần liên tiếp. Hãy xác định số phân tử ADN con được cấu tạo hoàn toàn mới từ nguyên liệu của môi trường và số lượng nuclêôtit loại A mà môi trường đã cung cấp cho quá trình nhân đôi nói trên

  d) Nếu trong toàn bộ quá trình nhân đôi ADN, môi trường đã cung cấp tất cả 51435 nucleotide loại A thì phân tử ADN mẹ đã trải qua bao nhiêu lần nhân đôi? Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Câu 8: Cho biết mổi cặp gen qui định 1 tính trạng là gen trội là trội hoàn toàn cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh . Xét các phép lai sau:

  1. AaaaBBbb x aaaaBbbb.

  2. AAaaBBbb x AaaaBbbb.

  3. AAaaBbbb x aaaaBBbb.

  4.AaaaBBBb x AAaaBbbb.

  5. AaaaBBbb x AaBb.

  6. AaaaBBbb x aabb.

  Theo lí thuyết, trong 6 phép lai nói trên có bao nhiêu phép lai mà đời con có 12 kiểu gen và 4 kiểu hình?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Câu 7: Một quần thể có tần số kiểu gen ban đầu: 0,4AA : 0,1aa : 0,5Aa. Biết rằng các cá thể dị hợp chỉ có khả năng bằng \(\dfrac{1}{2}\)so với khả năng sinh sản của các cá thể đồng hợp tử trội. Các cá thể mang kiểu gen AA : aa có khả năng sinh sản như nhau. Sau 1 thế hệ tự thụ phần thì tần số cá thể có kiểu gen dị hợp tử là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Câu 3: Bệnh mù màu đỏ và màu lục ở người do gen đột biến gen lặn nằm trên NST X qui định không có alen tuơng ứng Y. Bệnh bạch tạng lại do 1 gen lặn khác nằm trên NST thường qu định. Một cặp vợ chồng đều không mắc cả 2 bệnh bạch tạng và bệnh mù màu, người chồng có bố và mẹ đều bình thường nhưng có em gái bị bệnh bạch tạng. Người vợ có bố bị mù màu và mẹ bình thường nhưng em trai thì bị bệnh bạch tạng.

  a. Lập sơ đồ phả hệ trong gia đình trên.

  b. Xác suất để cặp vợ chồng sinh con trai mắc bệnh là bao nhiêu?

  c. Tại sao phải dùng phương pháp nghiên cứu phả hệ để nghiên cứu sự di truyềnmột số tính trạng ở người?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Câu 4:

  1. Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ thể nhân đôi lại với ADN mẹ.

  2. Một cá thể ở 1 loài động vật có bộ NST 2n = 40. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1200 của tế bào sinh tinh, người ta thấy có 60 tế bào có cặp NST số 3 không phân li trong giảm phân I . Các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại đều giảm phân bình thường. Theo lí thuyết trong tổng số giao tử tạo ra , giao tử có 19 NST chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Có 4 phân tử ADN mạch kép có chiều dài bằng nhau nhân đôi 5 lần liên tiếp tạo ra các phân tử ADN con. Xác định số phân tử ADN con tạo thành và số phân tử ADN tạo thành hoàn toàn từ các nucleotit tự do mà môi trường nội bào cung cấp.

  P/s: Mong mọi người giúp đỡ. Chân thành cảm ơn :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  trên mạch đơn thứ nhất của ADN có A=30%, T= 10% tổng số nu trog mạch

  a) tính tỉ lệ % mỗi loại nu của ADN

  b) tổng liên kết hidro đoạn ADN =3900. Tính số nu mỗi loại của đoạn ADN

  c)tính tổng liên kết cộng hóa trị có trog đoạn ADN đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Một gen của sinh vật nhân sơ dài 10200 Å có thể phiên mã tạo ra một mARN có bao nhiêu ribônclêôtit ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  2 gen của vi khuẩn có chiều dài bằng nhau , kí hiệu A và B. Mỗi gen tổng hợp ra các phân tử ARN có tỉ lệ các loại nu như sau:

  mARN %A+%U %G+%X
  A 54 46
  B 46 54

  a, Xác định tỉ lệ & từng loại nucleotit của mỗi gen.

  b, Gen nào bền vững hơn? Vì sao?

  c, Nếu số nu của loại A của gen A là 405 thì số nu từng loại của gen B là bao nhiêu?

  em đang cần gấp mọi người giúp em nha.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  mạch 1 của gen có 35% A và bằng 7/9 số nu loại T của mạch. số nu loại X của gen là 129. Tính chiều dài và khối lượng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Gen B ở sinh vật nhân thực có số nucleotit loại G = 600, A = 3/2G

  a. Tính thành phần phần trăm các loại nucleotit trong gen B

  b. Gen B có chiều dài bao nhiêu micromet.


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  1 phân tử mARN có 6 loại mã bộ ba có số lượng như sau:

  1(AUG),1(UAG),48(UXX),100(AGU),150(GUA),200(XGG).

  a, Tính chiều dài của phân tử mARN trên

  b, Tính khối lượng phân tử và số liên kết hóa trị của mARN trên

  c,Tính số lượng và tỉ lệ % từng loại ribonu của ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  1 gen có chiều dài là 4284Mm.Trong gen có T:X=1,25.Khi gen phiên mã 1 lần tạo phân tử ARN có %rG=25%,rA-rU=2rX.

  a, Tính số luongj nu từng loại của gen

  b, Tính số lượng ribonu từng loại của ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Mạch 1 của gen có A+T=40% số nu của mạch. Mạch 2 có G-X=40% số nu của mạch . Gen có 264 T. Tính chiều dài gen.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA