YOMEDIA
VIDEO

Tính %Nu và L biết T = 240, G - A = 20% và A - X = 10%

Mạch đơn thứ nhất của gen có 240 Timin, Hiệu số giữa Guanin với Adenin bằng 10% số nucleoti của mạch. Ở mạch 2, hiệu số giữa Adenin với Xitozin bằng 10% và hiệu số giữa Xitozin với Guanin bằng 20% số nucleoti của mạch. Khi gen đó tổng hợp phân tử mARN thì môi trường nội bào đã cung cấp 360 Uraxin.

a. Tính tỉ lệ phần trăm và số lượng tường loại nucleotit của gen và của từng mạch đơn của gen.

b. Tính khối lượng phân tử của gen, số liên kết hidro nối giữa hai mạch của gen. Biết khối lượng nucleotit bằng 300 dvc

c. tính chiều dài của phân tử mARN, tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại ribonucleotit của nó.

(đề thi học sinh giỏi sinh học cấp tỉnh lớp 9 năm 2011 - 2012 - tỉnh Bình Định)

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) tỉ lệ và số lượng từng loại nuclêôtit của gen và của từng mạch đơn
  - tỉ lệ % từng loại nuclêôtit mỗi mạch
  G1 = A1 = 10% => X2 – T2 = 10% => T2 = X2 – 10% (1)
  A2 – X2 = 10% => A2 = 10% + X2 (2)
  X2 – G2 = 20% => G2 = X2 – 20% (3)
  từ (1) (2) (3) => (X2 – 10%) + ( 10% + X2) + (X2 – 20%) + X2 = 100%
  X2 = 30%
  Suy ra G1 = X2 = 30%; X1 = G2 = 10%
  A1 = T2 = 20%; T1 = A2 = 40%
  - Số lượng tưng loại nuclêôtit mỗi mạch
  240
  T1 = A2 = 240; A1 = T2 = —— . 20% = 120Nu
  40%
  240 240
  G1 = X2 = —— . 30% = 180; G2 = X1 = —— . 10% = 60Nu
  40% 40%
  - Tỉ lệ và số lượng từng loại nuclêôtit tương ứng của cả gen:
  %A1 + %A2 20% + 40%
  A = T = —————— = —————— = 30%
  2 2
  A =T = A1 + A2 = 120 + 240 = 360

  %G1 + %G2 30% + 10%
  G = X = —————— = —————— = 20%
  2 2
  G =X = G1 + G2 = 180 + 60 = 240
  c) Chiều dài, tỉ lệ % và số lượng từng loại ribônuclêôtit của mARN
  - Chiều dài của mARN
  N
  l = L = — . 3,4Ǻ = (210 + 240 + 180 + 60) . 3,4 = 2040 Ǻ
  2
  - k số phân tử mARN (nguyên, dương)
  - U của mARN tổng hợp từ A gốc của gen => ∑rU = k . A gốc
  360
  - Nếu mạch 2 là mạch gốc : k = —— = 1,5 ( loại)
  260
  360
  Vậy mạch 1 là mạch gốc với số lần sao mã k = —— = 3
  120
  - Tỉ lệ % và số lượng ribônuclêôtit từng loại của mARN
  240 120
  rA = T1¬ = 240 => —— = 40%; rU = A1 = 120 => —— = 20%
  600 600
  60 180
  rG = X1 = 60% => —— = 10%; rG = G1 = 180 => —— = 30%
  600 600

    bởi Thủy Đỗ 17/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1