YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  We decided to pay for the furniture on the installment plan.

  • A. monthly payment
  • B. cash and carry
  • C. credit card
  • D. piece by piece

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  => istallment = monthly payment

  Tạm dịch: Chúng tôi quyết định trả tiền cho các đồ nội thất theo kế hoạch trả góp.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA