AMBIENT
 • Câu hỏi:

  We did not visit the museum because we had no time.

  • A.

   If we have time, we will visit the museum.

  • B. If we had time, we would visit the museum.
  • C. If we had had time, we will visit the museum.
  • D. If we had had time, we would have visited the museum.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong quá khứ, điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

  Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + have + P.P

  Tạm dịch: Chúng tôi đã không đến thăm bảo tàng vì chúng tôi không có thời gian.

  = D. Nếu chúng tôi có thời gian, chúng tôi sẽ đến thăm viện bảo tàng.

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>