AMBIENT
 • Câu hỏi:

  As we walked past, we saw John _______ his car.

  • A. repairing
  • B. to be repairing
  • C. repair
  • D. being repairing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Cấu trúc “see”

  Giải thích:

  see sb doing sth: thấy ai đang làm gì (chứng kiến hành động đang diễn ra tức thời

  see sb do sth: thấy ai đã làm gì (chứng kiến toàn bộ quá trình của hành động)

  Tạm dịch: Khi chúng tôi đi qua, chúng tôi thấy John đang sửa xe của anh ấy.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA