AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “edge” in the third paragraph is closest in meaning to _______ .

  • A. opportunity
  • B. advantage
  • C. purpose
  • D. rest

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “edge” có nghĩa gần nhất với _____ .

  A. opportunity (n): cơ hội                                                         B. advantage (n): lợi ích

  C. purpose (n): mục đích                                                           D. rest (n): sự nghỉ ngơi

  give someone/something an/the edge over someone/something: cho ai đó lợi thế

  Thông tin: Animals add it to their reproductive strategies to give them an edge in their lifelong quest for descendants.

  Tạm dịch: Động vật thêm nó vào chiến lược sinh sản của chúng để giúp chúng có lợi thế trong cuộc tìm kiếm con cháu suốt đời.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>