AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Some people feel that television should give less ______ to sport.

  • A. programmers
  • B. coverage
  • C. concern
  • D. involvement

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. programmers (n): người lập trình                                    B. coverage (n): tin tức sự kiện

  C. concern (n) (about sth): mối quan tâm                         D. involvement (n): sự liên quan

  Tạm dịch: Nhiều người cảm thấy rằng truyền hình nên đưa ít tin tức về thể thao hơn.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>