AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  He felt very tired. However, he was determined to continue to climb up the mountain.

  • A. Tired as he might feel, he was determined to continue to climb up the mountain.
  • B. As the result of his tiredness, he was determined to continue to climb up the mountain.
  • C. Feeling very tired, he was determined to continue to climb up the mountain.
  • D. He felt so tired that he was determined to continue to climb up the mountain.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Mệnh đề nhượng bộ

  Giải thích: Cấu trúc: Although + S + V = adj + as/though + S + V, clause .... : dù .... thế nào đi nữa

  Tạm dịch: Anh ấy cảm thấy rất mệt mỏi. Tuy nhiên, anh ấy quyết tâm tiếp tục leo lên núi.

  A. Dù anh ta cảm thấy mệt mỏi, anh quyết tâm tiếp tục leo lên núi.

  B. Vì mệt mỏi, anh quyết tâm tiếp tục leo lên núi.

  C. Cảm thấy rất mệt mỏi, anh ấy quyết tâm tiếp tục leo lên núi

  D. Anh cảm thấy mệt mỏi đến nỗi anh quyết tâm tiếp tục leo lên núi.

  Các phương án B, C, D không phù hợp về nghĩa.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>