AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Any student who neglects his or her homework is unlikely to do well at school.

  • A. puts off
  • B. looks for
  • C. attends to
  • D. approves of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ trái nghĩa

  Giải thích:

  neglect (v): phớt lờ, bỏ bê

  A. puts off: trì hoãn                                                                     B. looks for: tìm kiếm

  C. attends to: chú tâm                                                                D. approves of: chấp thuận

  => neglect >< attends to

  Tạm dịch: Bất kỳ học sinh nào bỏ bê bài tập về nhà của mình sẽ không thể học tốt ở trường.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>