YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

  Câu hỏi:

   

   

  • A. abundance
  • B. acceptance
  • C. accountant
  • D. applicant

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

  Giải thích:

  abundance /əˈbʌndəns/                                                               acceptance /əkˈseptəns/

  accountant /əˈkaʊntənt/                                                              applicant /ˈæplɪkənt/

  Câu D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại vào âm tiết thứ 2.

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA