RANDOM

Bài tập 1.74 trang 39 SBT Toán 12

Giải bài 1.74 tr 39 SBT Toán 12

Giao điểm của đồ thị hàm số \(y = \frac{{2x + 1}}{{2x - 1}}\) và đường thẳng  là:

A. \(\left( {1;3} \right)\) và \(\left( { - \frac{3}{2};\frac{1}{2}} \right)\)

B.  và \(\left( {0;2} \right)\)

C. \(\left( {0; - 1} \right)\) và \(\left( { - \frac{3}{2};\frac{1}{2}} \right)\)

D.  và 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét phương trình hoành độ giao điểm

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\frac{{2x + 1}}{{2x - 1}} = x + 2\\
 \Rightarrow 2x + 1 = \left( {x + 2} \right)\left( {2x - 1} \right)
\end{array}\\
{ \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 1}\\
{x = \frac{{ - 3}}{2}}
\end{array}} \right.}
\end{array}\)

Vậy có hai giao điểm là \(\left( {1;3} \right);\left( { - \frac{3}{2};\frac{1}{2}} \right)\)

Chọn A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.74 trang 39 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA