YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 57 trang 55 SGK Toán 12 NC

Bài tập 57 trang 55 SGK Toán 12 NC

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C) của hàm số: f(x) = 2x3 + 3x2 + 1

b) Tìm các giao điểm của đường cong (C) và parabol: (P): g(x) = 2x2 + 1

c) Viết phương trình các tiếp tuyến của (C) và (P) tại mỗi giao điểm của chúng.

d) Xác định các khoảng trên đó (C) nằm phía trên hoặc phía dưới (C)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

a) TXĐ: D = R

\(\begin{array}{l}
f'(x) = 6{x^2} + 6x\\
f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\\
x =  - 1
\end{array} \right.
\end{array}\)

Bảng biến thiên 

- Hàm số đông biến trên (−∞;−1) và (0;+∞)

- Hàm số nghịch biến trên (−1;0)

- Hàm số đạt cực tại x = −1; y = 2x

- Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 ; yCT = 1

\(\mathop {lim}\limits_{x \to  \pm \infty } y =  \pm \infty \)

Đồ thị giao trục Oy tại điểm (0;1)

b) Hoành độ giao điểm của đường cong (C) và paraobol (P) là nghiệm của phương trình:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
2{x^3} + 3{x^2} + 1 = 2{x^2} + 1\\
 \Leftrightarrow 2{x^3} + {x^2} = 0
\end{array}\\
\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow {x^2}\left( {2x + 1} \right) = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0}\\
{x = \frac{{ - 1}}{2}}
\end{array}} \right.
\end{array}
\end{array}\)

Với x = 0 ta có y = 1; với x = −1/2 ta có y = 3/2

Ta có giao điểm A(0;1) và B(−1/2;3/2)

c)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{f\prime (x) = 6{x^2} + 6x;g\prime (x) = 4x}\\
{f'\left( 0 \right) = 0;g'\left( 0 \right) = 0}
\end{array}\)

Đường thẳng y = 1 là tiếp tuyến chung của (C) và (P) tại điểm A(0;1)

\(f'\left( { - \frac{1}{2}} \right) =  - \frac{3}{2}\).

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm B là: 

\(y =  - \frac{3}{2}\left( {x + \frac{1}{2}} \right) + \frac{3}{2}\)

\(g'\left( { - \frac{1}{2}} \right) =  - 2\). 

Phương trình tiếp tuyến của parabol (P) tại điểm B là: 

\(y =  - 2\left( {x + \frac{1}{2}} \right) + \frac{3}{2}hayy =  - 2x + \frac{1}{2}\)

d) Xét hiệu: 

\(\begin{array}{l}
f(x) - g(x) = 2{x^3} + 3{x^2} + 1 - 2{x^2} - 1\\
 = 2{x^3} + {x^2} = {x^2}(2x + 1)
\end{array}\)

Xét dấu f(x) - g(x) 

Trên khoảng (−∞;−1/2) (C) nằm phía dưới (P)

Trên các khoảng (−1/2;0) và (0;+∞) (C) nằm phía trên (P).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 55 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON