ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 1 Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 12 Chương 1 Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sẽ giúp các em đánh giá mức độ hiểu bài và khả năng vận dụng nội dung vừa học để giải bài tập, qua đó sẽ có hướng điều chỉnh cách học hiểu quả hơn.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Câu 1:

  Cho hàm số y= f(x) có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x) = 0\) và 

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } f(x) = + \infty .\) Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. Đồ thị của hàm số y = f(x) không có tiệm cận ngang.
  • B. Đồ thị của hàm số y = f(x) có một tiệm cận đứng là đường thẳng y = 0.
  • C.  Đồ thị của hàm số y = f(x) nằm phía trên trục hoành
  • D. ​Đồ thị của hàm số y = f(x) có một tiệm cận ngang là trục hoành.
 • Câu 2:

  Cho hàm số \(y=(x)\) xác định, liên tục trên đoạn \(\left [ -2;2 \right ]\) và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f(x) đạt cực tiểu tại điểm nào dưới đây?

  • A. x=-2
  • B. x=-1
  • C. x=1
  • D. x=2
   
   
 • Câu 3:

  Đường cong ở hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

   

  • A.  \(y = - {x^3} + 3x + 2\)
  • B.  \(y = {x^3} + 3x + 2\)
  • C. \(y = {x^3} - 3x + 2\)
  • D.  \(y = - {x^3} - 3x + 2\)
 • Câu 4:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi \(f(x)\) có bao nhiêu tiệm cận ngang?

  • A. 0
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 2
 • Câu 5:

  Xác định a,b để hàm số \(y = \frac{{a - x}}{{x + b}}\) có đồ thị như hình vẽ:

  • A. a=2; b=1
  • B. a=1; b=2
  • C. a=-1; b=2
  • D. a=-2; b=-1
 • Câu 6:

  Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hàm số đường cong trong hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \(\left |f(x) \right |=m\) có 4 nghiệm phân biệt.

  • A. 0 < m < 2
  • B. 0 < m < 4
  • C. 1 < m <  4
  • D.  Không có giá trị nào của m
 • Câu 7:

  Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên. Xác định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình \(\left| {f\left( x \right)} \right| = m\) có 6 nghiệm thực phân biệt.

  • A. m>-3
  • B. 0<m<3
  • C. 3<m<4
  • D. m>4
 • Câu 8:

  Hình vẽ bên là đồ thị hàm số \(y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}.\) Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. ad > 0, ab < 0
  • B. bd < 0, ab > 0 
  • C. b < 0, ad < 0
  • D.  bd > 0, ad > 0
 • Câu 9:

  Đường cong dưới đây là đồ thị của hàm số \(y = - {x^3} + 3{x^2} - 4\).

  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \({-x^3} + 3{x^2} - m = 0\) có hai nghiệm phân biệt.

  • A.  \(m \in \left\{ {0;4} \right\}\)
  • B. \(m \in \left\{ {-4;0} \right\}\)
  • C.  \(m \in \left\{ {-4;4} \right\}\)
  • D.  \(m =0\)
 • Câu 10:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + 1\) có đồ thị (C). Hình bên  là một phần của đồ thị hàm số \(g\left( x \right) = f'\left( x \right)\) trong đó a, b, c là các hằng số thực. Có bao nhiêu biểu thức nhận giá trị dương trong các biểu thức sau \(ab,ac,3a + 3b + c\) và \(a - b + c.\)

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 0
  • A. \(y =  - x - \frac{7}{3}\)
  • B. \(y = x - \frac{7}{3}\)
  • C. \(y =  - x + \frac{7}{3}\)
  • D. \(y = \frac{7}{3}x\)
  • A. y = 3x + 1
  • B. y = 3x - 29/3 
  • C. y=3x + 20
  • D. Cả A và B đúng
  • A. Đường thẳng y = 3 tại hai điểm.
  • B. Đường thẳng y = -4 tại hai điểm.
  • C. Đường thẳng y = 5/3 tại ba điểm.
  • D. Trục hoành tại một điểm.
  • A. 1 hoặc -1
  • B. 3 hoặc -3 
  • C.  hoặc 0
  • D. 2 hoặc -2
  • A. 25/2
  • B. 25/4
  • C. 5/2
  • D. 5/4
 

 

 

YOMEDIA
1=>1