YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 66 trang 58 SGK Toán 12 NC

Bài tập 66 trang 58 SGK Toán 12 NC

Tìm các hệ số a,ba,b sao cho parabol y = 2x2 + ax + b tiếp xúc với hypebol y = 1/x tại điểm M(1/2;2)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử \(f(x) = 2{x^2} + ax + b;g(x) = \frac{1}{x}\)

Parabol  tiếp xúc với hypebol tại M(1/2 ;2) khi và chỉ khi

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{f\left( {\frac{1}{2}} \right) = g\left( {\frac{1}{2}} \right) = 2}\\
{f'\left( {\frac{1}{2}} \right) = g'\left( {\frac{1}{2}} \right)}
\end{array}} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{\frac{1}{2} + \frac{a}{2} + b = 2}\\
{4.\frac{1}{2} + a =  - \frac{1}{{{{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^2}}}}
\end{array}} \right.
\end{array}\\
{ \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{a + 2b = 3}\\
{a + 2 =  - 4}
\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{a =  - 6}\\
{b = \frac{9}{2}}
\end{array}} \right.}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 66 trang 58 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON