• Câu hỏi:

  Ý nghĩa quốc tế của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

  • A. lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị trên đất nước ta hàng chục thế kỉ.
  • B. chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp hơn 80 năm và gần 5 năm của phát xít Nhật .
  • C. người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.
  • D. góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC