• Câu hỏi:

  Từ năm 1919 đến năm 1929,  thực dân Pháp đã thực hiện công cuộc

  • A. khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam
  • B. chấn hưng và phát triển nền kinh tế Việt Nam.
  • C. khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam
  • D. chấn hưng và phát triển nền giáo dục Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC