AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta là

  • A. xác định cơ cấu kinh tế hợp lí và thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  • B. phát triển nền kinh tế thị trường
  • C.  phát trển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
  • D. đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>