AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng với nông nghiệp hàng hóa ở nước ta 

  • A. phần lớn sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ
  • B. Mục đích sản xuất là tạo ra nhiều lợi nhuận
  • C. Không cần tạo ra nhiều nông sản
  • D. Sử dụng ngày càng nhiều vật tư nông nghiệp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>