ADMICRO
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The biologists have found more than one thousand types of butterflies in the forest, ______ its special characteristics.

  • A. each one has
  • B. which has
  • C. each having
  • D. having

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ - động từ

  Giải thích:

  Each one + động từ số ít: mỗi cái, mỗi loại “which” thay thế cho “types of butterflies” nên động từ số nhiều

  Tạm dịch: Các nhà sinh vật học đã tìm ra hơn 1000 loại bướm ở trong rừng, mỗi loại có đặc tính riêng biệt

  Chọn A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>