AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The renovation of the national museum is now nearing completion.

  • A. intervention
  • B. restoration
  • C. maintenance
  • D. repairing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  renovation (n): sự cải tạo

  A. intervention (n): sự can thiệp

  C. maintenance (n): sự duy trì

  => renovation = restoration

  B. restoration (n): sự phục hồi

  D. repairing (n): sự sửa chữa

  Tạm dịch: Việc cải tạo bảo tàng quốc gia hiện đã gần hoàn thành.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>