AMBIENT
 • Câu hỏi:

  In the passage, the word “it” refers to _________.

  • A. the local accent
  • B. Spanish
  • C. English
  • D. slang

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Trong đoạn văn, từ “it” liên quan đến ________ .

  A. giọng địa phương B. Tiếng Tây Ban Nha C. Tiếng Anh D. tiếng lóng

  Thông tin: Many students at the school grew up speaking Spanish at home, and they say it often comes as second nature when they’re talking to each other at school.

  Tạm dịch: Nhiều học sinh trong trường lớn lên nói tiếng Tây Ban Nha ở nhà, và họ nói rằng nó rất tự nhiên khi họ nói chuyện với nhau ở trường.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>