AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What does Mollie Hunter feel about the nature of a good book?

  • A. It should be based on original ideas.
  • B. It should not aim at a narrow audience.
  • C. It should not include too much information.
  • D. It should be attractive to young readers.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Mollie Hunter cảm thấy gì về bản chất của một cuốn sách hay?

  A. Nó nên dựa trên những ý tưởng ban đầu

  B. Nó không nên nhắm vào một đối tượng hẹp

  C. Không nên bao gồm quá nhiều thông tin

  D. Nó sẽ hấp dẫn độc giả trẻ

  Thông tin: She firmly believes that there is always and should always be a wider audience for any good book whatever its main market.

  Tạm dịch: Cô tin chắc rằng luôn luôn có và nên luôn có đối tượng rộng hơn cho bất kỳ cuốn sách hay nào bất kể thị trường chính của nó nhắm vào ai.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>