AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The only members of the cat family that can roar are lions, leopards, tigers and jaguars, but lions are by far the loudest.

  • A. Lions, leopard, tigers and jaguars are the only four cats that can roar; however, the others can’t roar as loudly as lions.
  • B. Like leopard, tigers, and jaguars, lions are among the members of the cat family that can roar.
  • C. Lions, leopard, tigers and jaguars can roar, however the roar of a lion is not as frightening as that of the others.
  • D. Since lions come from the same cat family as leopards, tigers and jaguars do, they can roar as loud as the others.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Câu đồng nghĩa

  Giải thích:

  Các thành viên duy nhất trong họ nhà mèo có thể gầm lên là sư tử, báo, hổ và báo đốm, nhưng sư tử là loài to nhất.

  A. Sư tử, báo, hổ, và báo đốm là bốn loài mèo duy nhất có thể gầm lên; tuy nhiên, những con khác có thể gầm rú lớn như sư tử.

  B. Giống như báo, hổ và báo đốm, sư tử là một trong những thành viên của gia đình mèo có thể gầm lên. C. Sư tử, báo, hổ và báo đốm có thể gầm lên, tuy nhiên, tiếng gầm của một con sư tử không đáng sợ như những con khác.

  D. Vì sư tử đến từ cùng một họ mèo như báo, hổ và báo đốm, chúng có thể gầm to như những con khác.

  Câu B, C, D không phù hợp về nghĩa.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>