AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Although not essential, some prior knowledge about the company when applying is desirable.

  • A. subsequent
  • B. preceding
  • C. respective
  • D. bygone

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ trái nghĩa

  Giải thích:

  prior (adj): trước

  A. subsequent (adj): sau

  C. respective (adj): tương ứng

  => prior >< subsequent

  B. preceding (adj): trước

  D. bygone (adj): đã qua

  Tạm dịch: Mặc dù không cần thiết nhưng trang bị một số kiến thức trước về công ty khi đăng kí là được mong đợi.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>