AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Your suggestions are not in harmony with the aims of our project.

  • A. incompatible with
  • B. indifferent to
  • C. disagreeable with
  • D. unaccompanied by

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ trái nghĩa

  Giải thích:

  in harmony with: hòa hợp với, đồng nhất với A. incompatible with: không tương thích với C. disagreeable with: không đồng tình với => in harmony with >< incompatible with

  B. indifferent to: thờ ơ với

  D. unaccompanied by: không đi cùng với

  Tạm dịch: Đề xuất của bạn không đồng nhất với mục tiêu của dự án của chúng tôi.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>