AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The problem of salary didn’t come up in the meeting last week.

  • A. mention
  • B. approach
  • C. raise
  • D. arise

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  come up: xuất hiện A. mention (v): đề cập C. raise (v): đưa lên => come up = arise

  B. approach (v): tiếp cận

  D. arise (v): xuất hiện

  Tạm dịch: Vấn đề tiền lương đã không xuất hiện trong cuộc họp tuần trước.

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>