AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following questions

  Câu hỏi:

  - Ben: “You didn’t go to school yesterday, did you?”

  - Jasmine: “ _______. I saw you, but you were talking to someone”.

  • A. No, I didn’t
  • B. Yes, I did
  • C. Let me see
  • D. I went

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Ben: “Ngày hôm qua, bạn không đi học phải không?
  • Jasamine: “______ .Tôi đã nhìn thấy bạn, nhưng bạn đang nói chuyện với ai đó.”

  A. Không, tôi đã không đi                               B. Có, tôi đã đi

  C. Để xem nào                                                       D. Tôi đã đi Câu A, C, D không phù hợp về nghĩa.

  Chọn B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>