• Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc đã có hoạt động gì tại Pháp vào ngày 25-12-1920?

   

  • A. Đọc Bản Sơ thảo luận cương của Lênin.
  • B. Dự Đại hội XVIII của Đảng Xã hội Pháp.
  • C. Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa.
  • D. Gửi đến Hội nghị Vecxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC