AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là

  • A. Đánh đổ đế quốc, tư sản phản cách mạng.
  • B. Đánh đổ đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng.
  • C. Đánh đổ thực dân Pháp và bọn tay sai
  • D. Đánh đổ phong kiến, đế quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>