• Câu hỏi:

  Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong những năm 1936 - 1939 là

  • A. ở Đông Dương có Toàn quyền mới.
  • B. Quốc tế Cộng sản tổ chức Đại hội lần thứ VII.
  • C. Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp.
  • D. Chính phủ Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC