YOMEDIA
NONE

Bài tập 3.36 trang 207 SBT Toán 12

Giải bài 4.36 tr 207 SBT Toán 12

Giải các phương trình sau trên tập số phức :
a) \({\left( {1 + 2i} \right)x - \left( {4 - 5i} \right) =  - 7 + 3i}\)

b) \({\left( {3 + 2i} \right)x - 6ix = \left( {1 - 2i} \right)\left[ {x - \left( {1 + 5i} \right)} \right]}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 

\(\begin{array}{l}
(1 + 2i)x - (4 - 5i) =  - 7 + 3i\\
 \Leftrightarrow (1 + 2i)x =  - 3 - 2i\\
 \Leftrightarrow x = \frac{{ - 3 - 2i}}{{1 + 2i}}\\
 \Leftrightarrow x =  - \frac{{7 - 4i}}{5} =  - \frac{7}{5} + \frac{4}{5}i
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
(3 + 2i)x - 6ix = (1 - 2i)[x - (1 + 5i)]\\
 \Leftrightarrow (3 - 4i)x = (1 - 2i)x - (1 - 2i)(1 + 5i)\\
 \Leftrightarrow (2 - 2i)x =  - 11 - 3i\\
 \Leftrightarrow x = \frac{{ - 11 + 3i}}{{2 - 2i}}\\
 \Leftrightarrow x =  - 2 - \frac{7}{2}i
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.36 trang 207 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON