YOMEDIA
NONE

Bài tập 4.35 trang 207 SBT Toán 12

Giải bài 4.35 tr 207 SBT Toán 12

Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để tính 
a) \({{{\left( {2 + i\sqrt 3 } \right)}^2}}\)

b) \({{{\left( {1 + 2i} \right)}^3}}\)

c) \({{{\left( {3 - i\sqrt 2 } \right)}^2}}\)

d) \({{{\left( {2 - i} \right)}^3}}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \({(2 + i\sqrt 3 )^2} = 4 - 3 + 4i\sqrt 3  = 1 + 4i\sqrt 3 \)

b) \({(1 + 2i)^3} = 1 + 3.2i + 3.{(2i)^2} + {(2i)^3} =  - 11 - 2i\)

c) \({(3 - i\sqrt 2 )^2} = 9 - 2 - 6i\sqrt 2  = 7 - 6i\sqrt 2 \)

d) \({(2 - i)^3} = 8 - 12i + 6{i^2} - {i^3} = 8 - 12i - 6 + i = 2 - 11i\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.35 trang 207 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON