YOMEDIA
NONE

Bài tập 4.37 trang 208 SBT Toán 12

Giải bài 4.37 tr 208 SBT Toán 12

Giải các phương trình sau trên tập số phức :
a) \({3{x^2} + \left( {3 + 2i\sqrt 2 } \right)x - \frac{{{{\left( {1 + i} \right)}^3}}}{{1 - i}} = i\sqrt 8 x}\)

b) \({{{\left( {1 - ix} \right)}^2} + \left( {3 + 2i} \right)x - 5 = 0}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}
3{x^2} + \left( {3 + 2i\sqrt 2 } \right)x - \frac{{{{\left( {1 + i} \right)}^3}}}{{1 - i}} = i\sqrt 8 x\\
 \Leftrightarrow 3{x^2} + (3 + 2i\sqrt 2 )x - \frac{{ - 2 + 2i}}{{1 - i}} - 2i\sqrt 2 x = 0\\
 \Leftrightarrow 3{x^2} + 3x + 2 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{{ - 3 + i\sqrt {15} }}{6}\\
x = \frac{{ - 3 - i\sqrt {15} }}{6}
\end{array} \right.
\end{array}\)

b) 

\(\begin{array}{l}
{\left( {1 - ix} \right)^2} + \left( {3 + 2i} \right)x - 5 = 0\\
 \Leftrightarrow 1 - 2ix + {x^2}{i^2} + (3 + 2i)x - 5 = 0\\
 \Leftrightarrow  - {x^2} + 3i - 4 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{{3 + i\sqrt 7 }}{2}\\
x = \frac{{3 - i\sqrt 7 }}{2}
\end{array} \right.
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.37 trang 208 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON