YOMEDIA
NONE

Bài tập 16 trang 22 SGK Toán 12 NC

Bài tập 16 trang 22 SGK Toán 12 NC

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: \(f\left( x \right) = {\sin ^4}x + {\cos ^4}x\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

TXĐ: D = R

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
f\left( x \right) = {\left( {{{\sin }^2}x} \right)^2} + {\left( {{{\cos }^2}x} \right)^2}\\
 + 2{\sin ^2}x{\cos ^2}x - 2{\sin ^2}x{\cos ^2}x
\end{array}\\
\begin{array}{l}
 = \left( {{{\sin }^2}x + {{\cos }^2}x} \right) - 2{\sin ^2}x{\cos ^2}x\\
 = 1 - \frac{1}{2}{\sin ^2}2x
\end{array}
\end{array}\)

Vì \(0 \le {\sin ^2}2x \le 1\) nên \(f\left( x \right) \le 1\) với mọi số thực x, f(0) = 1.

Vậy \(\mathop {\max f\left( x \right)}\limits_{x \in R}  = 1\)

* \(f\left( x \right) \ge \frac{1}{2}\,\,\forall x \in R,f\left( {\frac{\pi }{4}} \right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\)

Vậy \(\mathop {\min f\left( x \right)}\limits_{x \in R}  = \frac{1}{2}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 22 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON