YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.46 trang 22 SBT Toán 12

Giải bài 1.46 tr 22 SBT Toán 12

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \frac{1}{{\sin x + \cos x}}\) trên khoảng \(\left( {0;\frac{\pi }{2}} \right)\) là:

A. 1

B. \(2\sqrt 2 \)

C.  \( - \sqrt 2 \)

D. \(\frac{{\sqrt 2 }}{2}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D. 
\(y = \frac{1}{{\sin x + \cos x}} = \frac{1}{{\sqrt 2 \sin \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right)}}\)
Trên khoảng \(\left( {0;\frac{\pi }{2}} \right),\,\,\sin \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right) \le 1\)
Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi \(x = \frac{\pi }{4}\)
Suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số là

\(\mathop {\min }\limits_{\left( {0;\frac{\pi }{2}} \right)} y = y\left( {\frac{\pi }{4}} \right) = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.46 trang 22 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON