YOMEDIA
NONE

Bài tập 27 trang 24 SGK Toán 12 NC

Bài tập 27 trang 24 SGK Toán 12 NC

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

a) \(f\left( x \right) = \sqrt {3 - 2x} \) trên đoạn [-3; -1]

b) \(f\left( x \right) = x + \sqrt {4 - {x^2}} \)

c) \(f\left( x \right) = {\sin ^4}x + {\cos ^2}x + 2\)

d) f(x) = x - sin2x trên đoạn \(\left[ { - \frac{\pi }{2};\pi } \right]\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) TXĐ: D = [-3;1]; 

\(f\prime (x) = \frac{{ - 1}}{{\sqrt {3 - 2x} }} < 0\) với mọi x < 3/2

Hàm số f nghịch biến trên đoạn [-3; 1]

Do đó: \(\mathop {\max f\left( x \right)}\limits_{x \in \left[ { - 3;1} \right]}  = f\left( { - 3} \right) = 3\)

\(\mathop {\min f\left( x \right)}\limits_{x \in \left[ { - 3;1} \right]}  = f\left( 1 \right) = 1\)

b) TXĐ: D = [-2; 2]; 

\(f\prime (x) = 1 - \frac{x}{{4 - {x^2}}}\) với \(x \in ( - 2;2)\)

\(\begin{array}{l}
f\prime (x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{x}{{4 - {x^2}}} = 0\\
 \Leftrightarrow \sqrt {4 - {x^2}}  = x\\
 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{0 < x < 2}\\
{4 - {x^2} = {x^2}}
\end{array}} \right. \Leftrightarrow x = \sqrt 2 
\end{array}\)

Ta có: \(f\left( { - 2} \right) =  - 2;f\left( {\sqrt 2 } \right) = 2\sqrt 2 ;f\left( 2 \right) = 2\)

Vậy \(\mathop {\max f\left( x \right)}\limits_{x \in [ - 2;2]}  = 2\sqrt 2 \mathop {;\min f\left( x \right)}\limits_{x \in [ - 2;2]}  =  - 2\)

c) TXĐ: D = R

Ta có:

\(\begin{array}{l}
f(x) = {\sin ^4}x + 1 - {\sin ^2}x + 2\\
 = {\sin ^4}x - {\sin ^2}x + 3
\end{array}\)

Đặt \(t = si{n^2}x;0 \le t \le 1\)

Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm g(t)=t2−t+3 số trên đoạn [0;1]

g'(t) = 2t-1; g'(t) = 0 ⇔ t = 1/2

Ta có: g(0) = 3; g(1/2) = 11/4; g(1) = 3

Do đó:

\(\mathop {\min g(t)}\limits_{t \in [0;1]}  = \frac{{11}}{{14}};\mathop {\max g(t)}\limits_{t \in [0;1]}  = 3\)

Vậy \(\mathop {ming(t)}\limits_{x \in R}  = \frac{{11}}{{14}};\mathop {maxg(t)}\limits_{x \in R}  = 3\)

d) TXĐ: \(D = \left[ {\frac{{ - \pi }}{2};\pi } \right]\)

f'(x)  = 1 - 2cos2x

\(\begin{array}{l}
f\prime (x) = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi }{3}\\
 \Leftrightarrow 2x =  \pm \frac{\pi }{3} + k2\pi \\
 \Leftrightarrow x =  \pm \frac{\pi }{6} + k\pi ,k \in Z
\end{array}\)

Với \( - \frac{\pi }{2} < x < \pi ,f'\left( x \right) = 0\)  tại các điểm \(\frac{{ - \pi }}{6},\frac{\pi }{6},\frac{{5\pi }}{6}\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}
f\left( { - \frac{\pi }{6}} \right) =  - \frac{\pi }{6} + \frac{{\sqrt 3 }}{2};\\
f\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = \frac{\pi }{6} - \frac{{\sqrt 3 }}{2};\\
f\left( {\frac{{5\pi }}{6}} \right) = \frac{{5\pi }}{6} + \frac{{\sqrt 3 }}{2}
\end{array}\)

\(f\left( { - \frac{\pi }{2}} \right) =  - \frac{\pi }{2};f\left( \pi  \right) = \pi \)

So sánh năm giá trị trên ta được 

\(\begin{array}{l}
\mathop {\max f\left( x \right)}\limits_{x \in \left[ { - \frac{\pi }{2};\pi } \right]}  = \frac{{5\pi }}{6} + \frac{{\sqrt 3 }}{2};\\
\mathop {\min f(x)}\limits_{x \in \left[ {\frac{{ - \pi }}{2};\pi } \right]}  = \frac{{ - \pi }}{2}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 24 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON