YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 9 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 tr 9 sách GK Toán GT lớp 12

Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:

a) \(y = 4 + 3x - x^2\).                                    

b) \(y =\frac{1}{3} x^3 + 3x^2 - 7x - 2\).

c) \(y = x^4 - 2x^2 + 3\).                               

d) \(y = -x^3 + x^2 - 5\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Phương pháp giải:

Với bài toán xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số ta thực hiện bốn bước sau:

Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2: Tính đạo hàm \(f'(x)=0\). Tìm các điểm \(x_i\) (i= 1 , 2 ,..., n) mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định.

Bước 3: Sắp xếp các điểm xi theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.

Bước 4: Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Bên cạnh đó các em cần ôn lại các định lý về dấu của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai đã học ở lớp 10 để xét dấu đạo hàm của các hàm số một cách chính xác nhất.

Lời giải:

Với các bước làm như trên chúng ta làm câu a, b, c, d bài 1 như sau:

Câu a: 

Xét hàm số \(y = 4 + 3x - x^2\)

Tập xác định: \(D=\mathbb{R};\)                            
\(y' = 3 - 2x \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow 3-2x=0\Leftrightarrow x = \frac{3}{2}\).

Với \(x=\frac{3}{2}\Rightarrow y=\frac{25}{4}\)

Bảng biến thiên:

BBT câu a bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12

Từ bảng biến thiên ta thấy: Hàm số đồng biến trên khoảng (\(-\infty\); \(\frac{3}{2}\)) và nghịch biến trên khoảng (\(\frac{3}{2}\); \(+\infty\)).

Câu b: 

Xét hàm số \(y =\frac{1}{3} x^3 + 3x^2 - 7x - 2\)

Tập xác định: \(D=\mathbb{R};\)              

\(y' = {x^2} + 6x - 7 \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 1\\ x = - 7 \end{array} \right..\)

Với \(x=-7 \Rightarrow y=\frac{239}{3}\)

Với \(x=1 \Rightarrow y=-\frac{17}{3}\)

 Bảng biến thiên:

BBT câu b bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12

  

Từ bảng biến thiên ta thấy: Hàm số đồng biến trên các khoảng (\(-\infty\) ; -7), (1 ; \(+\infty\)) và nghịch biến trên khoảng (-7;1).

Câu c: 

Xét hàm số \(y = x^4 - 2x^2 + 3\)

Tập xác định: \(D=\mathbb{R};\)  

\(\begin{array}{l} y' = 4{x^3} - 4x = 4x({x^2} - 1)\\ y' = 0 \Leftrightarrow 4x({x^2} - 1) \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = - 1\\ x = 0\\ x = 1 \end{array} \right. \end{array}\)

Với x=-1 ta có y=2.

Với x=0 ta có y=0.

Với x=1 ta có y=2.

Bảng biến thiên:

BBT câu b bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12        

Từ bảng biến thiên ta thấy: Hàm số đồng biến trên các khoảng \((-1 ; 0), (1 ; +\infty)\); nghịch biến trên các khoảng \((-\infty; -1), (0 ; 1)\).

Câu d: 

Xét hàm số \(y = -x^3 + x^2 - 5\)

Tập xác định: \(D=\mathbb{R};\)     
\(\begin{array}{l} y' = - 3{x^2} + 2x\\ y' = 0 \Leftrightarrow - 3{x^2} + 2x \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 0\\ x = \frac{2}{3} \end{array} \right. \end{array}\)

Với \(x=0\Rightarrow y=-5.\)

Với \(x=\frac{2}{3}\Rightarrow -\frac{131}{27}.\)

Bảng biến thiên:

BBT câu d bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12

Từ bảng biến thiên ta thấy: Hàm số đồng biến trên khoảng \(( 0 ; \frac{2}{3} )\) và nghịch biến trên các khoảng \((-\infty; 0), ( \frac{2}{3}; +\infty).\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 9 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON