YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 11 tr 177 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Nếu \(f(x)=sin^3x+x^2\) thì \(f''(\frac{\pi }{2})\) bằng: 

(A) 0

(B) 1

(C) -2

(D) 5

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 11

 
 

Ta có \(f'(x)=3sin^2x.cosx+2x.\)

\(\Rightarrow f''(x)=(3sin^2x.cosx)'+2\)

\(=3(2.sinx.cos^2x-sin^3x)+2\)

\(\Rightarrow f''\left ( -\frac{\pi }{2} \right )=3\left ( 2.sin\left ( -\frac{\pi }{2} \right ) .cos^2\left ( -\frac{\pi }{2} \right )-sin^3\left ( -\frac{\pi }{2} \right ) \right )+2\)

\(=3+2=5.\)

Vậy (D) là đáp án cần tìm.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 11 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1