YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 49 trang 220 SGK Toán 11 NC

Bài tập 49 trang 220 SGK Toán 11 NC

Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

a. \(y = \frac{{{x^4}}}{2} + \frac{{5{x^3}}}{3} - \sqrt {2x}  + 1\)

b. \(y = \frac{{{x^2} + 3x - {a^2}}}{{x - 1}}\) (a là hằng số)

c. \(y = (2 - {x^2})\cos x + 2x\sin x\)

d. \(y = {\tan ^2}x + \tan {x^2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(y' = 2{x^3} + 5{x^2} - \frac{1}{{\sqrt {2x} }}\)

b)

\(\begin{array}{l}
y\prime  = \frac{{(2x + 3)(x - 1) - ({x^2} + 3x - {a^2})}}{{{{(x - 1)}^2}}}\\
 = \frac{{{x^2} - 2x + {a^2} - 3}}{{{{(x - 1)}^2}}}
\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
y' =  - 2x\cos x - \left( {2 - {x^2}} \right)\sin x\\
 + 2\sin x + 2x\cos x
\end{array}\\
{ = {x^2}\sin x}
\end{array}\)

d) \(y\prime  = 2\tan x(1 + {\tan ^2}x) + 2x(1 + {\tan ^2}{x^2})\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 220 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON