YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 45 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 45 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng biết \(OA = a, OB = b\). Tính tích vô hướng của \(\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}\) trong 2 trường hợp

a) Điểm O nằm ngoài đoạn AB

b) Điểm O nằm trong đoạn AB

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Câu a:

Khi O nằm ngoài đoạn AB thì  hai vec tơ \(\overrightarrow{OA}\) và \(\overrightarrow{OB}\) cùng hướng và góc

\(\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}=0\)

\(cos(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB})=1\Rightarrow \overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}=a.b\)

Câu b :

  Khi O nằm ngoài đoạn AB thì  hai vectơ \(\overrightarrow{OA}\) và \(\dpi{100} \overrightarrow{OB}\) ngược hướng và góc

\(\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}=180^o\)

\(cos(\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB})=-1 \Rightarrow \overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}=-a.b\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 45 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1