YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 51 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 5 trang 51 SGK Hình học 10 NC

Cho tam giác ABC. Tổng 

\(\left( {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BC} } \right) + \left( {\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {CA} } \right) + \left( {\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {AB} } \right)\)

có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau: 900; 1800; 2700; 3600 ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\left( {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BC} } \right) = {180^0} - \hat B;\\
\left( {\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {CA} } \right) = {180^0} - \hat C;\\
\left( {\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {AB} } \right) = {180^0} - \hat A
\end{array}\\
{ \Rightarrow \left( {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BC} } \right) + \left( {\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {CA} } \right) + \left( {\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {AB} } \right) = {{360}^0}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 51 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON