YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 44 SGK Tin học 10

Giải bài 3 tr 44 sách GK Tin học lớp 10

Hãy chỉ ra tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

 • Thuật toán tìm kiếm tuần tự:
  • Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…, aN và giá trị khoá k;
  • Bước 2: \(i \leftarrow 1;\)
  • Bước 3: Nếu ai = k thì thông báo chỉ số i, rồi kết thúc;
  • Bước 4: \(i \leftarrow i + 1;\)
  • Bước 5: Nếu i > N thì thông báo dãy A không có số hạng nào có giá trị bằng k, rồi kết thúc;
  • Bước 6: Quay lại bước 3;
 • Tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự: nghĩa là thuật toán phải kết thúc sau một số hữu hạn lần bước tính.
  • Thuật toán chia làm hai trường hợp:
   • Nếu tìm thấy giá trị cần tìm trong dãy A (ai= k) thì thông báo chỉ số i (vị trí tìm thấy khoá k trong dãy A), rồi kết thúc
   • Nếu không tìm thấy giá trị cần tìm trong dãy A, vì bước 4 thực hiện việc tăng giá trị của i lớn hơn 1, nên sau N lần thì i > N, thông báo dãy A không có giá trị nào bằng k, rồi kết thúc

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 44 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF