YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 168 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 168 sách GK Hóa lớp 9

Nêu các phương pháp hóa học để nhận biết các chất sau:

a) CH4, C2H2, CO2

b) C2H5OH, CH3COOC2H5, CH3COOH

c) Dung dịch Glucozơ, dung dịch Saccarozơ, dung dịch axit axetic.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

a)

Bước 1:

Thuốc thử: dung dịch Ca(OH)2

Hiện tượng: Khi cho các khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư

Khí nào cho kết tủa là khí CO2.

CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO+ H2O

Hai khí còn lại là CH4 và C2H2

Bước 2: 

Thuốc thử: Dung dịch Brom

Hiện tượng: Khi lấy cùng một thể tích các khí còn lại cho tác dụng với cùng một thể tích dung dịch brom có cùng nồng độ

Khí làm nhạt màu dung dịch brom là C2H4.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Khí không làm mất màu dung dịch brom là CH4

b)

Bước 1:

Thuốc thử: Na2CO3

Hiện tượng: Cho dung dịch Na2COvào ba ống nghiệm chứa các chất trên

Chất trong ống nghiệm nào có khí không màu thoát ra là CH3COOH.

CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO+ H2O

(Có thể dùng quỳ tím, axit CH3COOH đổi màu quỳ tím thành đỏ).

Bước 2:

Thuốc thử: Natri

Hiện tượng: Khi cho Na vào hai ống nghiệm còn lại

Chất trong ống nghiệm nào cho khí bay ra là rượu etylic

2C2H5OH +2Na → 2C2H5ONa + H2

Chất không có hiện tượng là CH3COOC2H5.

c)

Bước 1: Qùy tím ⇒ Ống nghiệm nào đổi màu quỳ tím thành đỏ là axit axetic.

Bước 2:

Thuốc thử: AgNO3 trong dung dịch NH3

Hiện tượng: Khi cho AgNO3 trong dung dịch NH3 vào hai ống nghiệm còn lại và đun nóng.

Chất trong ống nghiệm nào có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm là glucozơ

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

Dung dịch không phản ứng là dung dịch saccarozơ.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 168 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON