ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 168 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 tr 168 sách GK Hóa lớp 9

Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí CO2 và 2,7g H2O. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Đốt cháy hợp chất hữu cơ cho CO2 và H2O, hợp chất hữu cơ này chắc chắn có hai nguyên tố C và H, có thể có nguyên tố O.

\({m_C} = \frac{{{m_{C{O_2}}}}}{{44}}.12 = \frac{{6,6}}{{44}}.12 = 1,8(gam)\)

\({m_H} = 2.{n_{{H_2}O}} = 2.\frac{{2,7}}{{18}} = 0,3(gam)\)

mA = mC + mH + mO

⇒ mO = mA - (mC + mH) = 4,5 - (1,8 + 0,3) = 2,4g

Hợp chất hữu cơ có nguyên tố O.

Đặt công thức phân tử hợp chất hữu cơ A là CxHyOz.

Ta có tỉ lệ:

\(\begin{array}{l}
x:y:z = \frac{{{m_C}}}{{12}}:\frac{{{m_H}}}{1}:\frac{{{m_O}}}{{16}}\\
 = \frac{{1,8}}{{12}}:\frac{{0,3}}{1}:\frac{{2,4}}{{16}}
\end{array}\)

\(= 0,15:0,3:0,15 = 1:2:1\)

Công thức đơn giản nhất của A là (CH2O)n

Ta có: khối lượng mol của hợp chất là 60g ⇒ MA = 60

(CH2O)⇒ 30n = 60 ⇒ n = 2

Vậy công thức phân tử hợp chất hữu cơ A là C2H4O2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 168 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Kim Ngan

  Hòa tan 10 gam hỗn hợp 2 muối CO3 hóa trị 2 và 3 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 0,672 lít khí điều kiện tiêu chuẩn Hỏi cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Trung Phuong

  Những thanh kim loại m hóa trị 2 tác dụng với dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy kim loại ra thấy khối lượng giảm không phải không 5% Mặt khác cũng giống kim loại trên vào dung dịch Pb(NO3)2 sau một thời gian thấy khối lượng kim loại tăng 7,1% Xác định m Biết số mol của CuSO4 gà Pb(SO)4 thời gian ở hai trường hợp là như nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Ngâm một lá sắt có khối lượng 50 gam trong 200 gam dung dịch muối sunfat của kim loại m hóa trị 2 nồng độ 16% sau khi toàn bộ mùa xuân Pháp đã phản ứng hết lấy lá sắt ra rửa nhẹ làm khô căng lại thấy khối lượng tăng 3,2% so với ban đầu. Xác định công thức hóa học muối sunfat của kim loại m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  làm sao mình có thể thi môn hóa điểm cao đc đây giúp mình với ??

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Cho 19,46g hh gồm Mg,Al,Zn.Trong đó khối lượng Mg bằng khối lượng Al.Tác dụng dd HCl dư thu đc 16,352 lít khí H2(đktc).Tính % về khối lượng của các kim loại

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Hòa tan hết 7.74 g hỗn hợp Mg, Al bằng 500 ml dung dịch HCl 1 M và H2SO4 0.28 M thu được dung dịch X và 8.736 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X. 
     Có bao nhiêu cách giải thì giải hết ra giùm mình nhé !! Cảm ơn nhiều :) 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Chọn các chất phù hợp với các chữ cái A, B, D, E rồi viết PTHH thực hiện dãy biến đổi hóa học sau: 

  \(S\underrightarrow{\left(1\right)}A\underrightarrow{\left(2\right)}B\underrightarrow{\left(3\right)}D\underrightarrow{\left(4\right)}Al_2\left(SO4\right)_3+E\)

  \(E\underrightarrow{\left(5\right)}Zn\underrightarrow{\left(6\right)}ZnCl_2\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Dẫn từ từ 2,24 lit hỗn hộp gồm etylen và metan đi qua dung dịch brom dư thấy có 1,12 lít chất khí thoát ra khỏi dung dịch brom.

  a) Tính thành phần % về thể tích của etylen, metan trong hỗn hợp?

  b) Tính khối lượng brom đã tham gia phản ứng?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Cho một bản Zn vào cốc chứa 200 gam dung dịch HCl 10% khi lấy bản Zn ra rửa sạch làm khô cân lại thấy khối lượng giảm đi 6,5 gam so với trước xác định nồng độ phần trăm dung dịch HCL Sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Bài 2 : Hòa tan 6.75 gam một kim loại M chưa rõ hóa trị vào dung dịch axit thì cần 50 ml dung dịch axit HCl 1.5M. XÁc định kim loại M.

  Bài 3 : Hòa tan hoàn toàn 2 hỗn hợp một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III cần 31.025 gam dung dịch HCl 20%.
         a) Tính V H2 thoát ra.
         b) Tính khối lượng muối khan tạo thành.

    
   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  1. Thùy Trang

   đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etilic.

   a/tính thể tích CO2 sinh ra ở đktc

   b/tính thể tích kk(ở đktc) cần dùng cho phản ứng trên ,biết oxi chiếm 20% thể tích kk


    

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  2. Phan Thị Trinh

   Cho m gam hh gồm CaCOvà CaSOtác dụng với dung dịch HCl loãng dư thấy thoát ra 4.48 lít hỗn hợp hai khí ở đktc. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp khí trên hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)dư thấy tạo ra (m+a) kết tủa. Hãy tính a

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  3. hi hi

   Tính V H2 thoát ra

   bởi hi hi 24/03/2019

   Bài 1 : Hòa tan hoàn toàn 9.6 gam kim loại R trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng thu được 3.36 lít SO2. Tìm R.

   Bài 2 : Hòa tan 6.75 gam một kim loại M chưa rõ hóa trị vào dung dịch axit thì cần 50 ml dung dịch axit HCl 1.5M. XÁc định kim loại M.

   Bài 3 : Hòa tan hoàn toàn 2 hỗn hợp một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III cần 31.025 gam dung dịch HCl 20%.
          a) Tính V H2 thoát ra.
          b) Tính khối lượng muối khan tạo thành.

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  4. Nguyễn Thị Thu Huệ

   Tìm công thức hóa học của axit có thành phần nguyên tố 

   a, H=21,12%        N=29,8%          O=68,08%

   b, H=3,7%            P=37,8%           O=58,5%

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  5. Nhat nheo

   Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%

   tính số g H2SO4 cần dùng

   NHận biết bằng phương pháp hóa học 3 lọ dung dịch sau :HCl , H2SO4 , Na2SO4

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  6. Tuấn Huy

   Hòa tan hoàn toàn 17,2g hỗn hợp kim loại kiềm A và oxit của nó (A2O) vào nước đc dd B. Cô cạn dd B thu đc 22,4g AOH khan. Xác định tên kim loại và khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  7. Lê Tấn Thanh

   Những cặp chất nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trọng  hỗn hợp ở nhiệt độ bình thường

   a) Hcl(k)và H2S(k)

   b)H2S(k) vàCl2( k)

   c)SO2(k) và O2(k)

   d)SO2(k) và CO2(k)

   e)H2SO4(đặc) và NaCl(r)

   g)H2SO3(dd) và Na2CO3

   h)SO2(k) và O2(k)

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  8. Xuan Xuan

   Cần dùng bao nhiêu g dung dịch HCl 3,65% để trung hòa 200g dung dịch NaOH 10%

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  9. Thanh Truc

   Ngâm 21,6g hỗn hợp 3 kim loại Zn ,Fe,Cu trong dung dịch H2SO4 Phản ứng thu được 3g chất rắn không tan và 6,72 lít khí đktc

   Xác định % Khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  10. thùy trang

   Trộn 120ml dung dịch H2SO4 với 40ml dung dịch NaOH. Dung dịch sau khi trộn chứa 1 muối axit ( NaHSO4) và còn dư axit có nồng độ 0,1M. Mặt khác nếu trộn 60ml dung dịch H2SO4 với 60ml dung dịch NaOH này thì trong dung dịch sau khi trộn còn dư NaOH với nồng độ 0,16M. Tìm nồng độ mol của 2 dung dịch ban đầu.hehe

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  11. Lê Minh Bảo Bảo

   Nhúng bản Zn bà bản Fe vào cung một dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy hai bản kim loại ra thì trong dung dịch thu được CMZnSO4=2,5 lần CMFeSO4 mặt khác khối lượng của dung dịch giảm 0,11g tính khối lượng Cu bán trên Mỗi bản kim loại

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  12. Nguyễn Trà Giang

   để m g nhôm trong không khí 1 thời gian thu đc chất rắn A có kl 2,802g. Hòa tan chất rắn A bằng Hcl dư thấy 3.36l H2

   a. Tính %al %al2o3 trong A

   b.Tính %Al bị õi hóa thành Al2O3

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  13. Bảo Lộc

   :Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 
   1. Fe2O3 + CO =
   2. AgNO3 + Al = Al(NO3)3 + …
   3. HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + …
   4. C4H10 + O2 =CO2 + H2O
   5. NaOH + Fe2(SO4)3 = Fe(OH)3 + Na2SO4.
   6. FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2
   7. KOH + Al2(SO4)3 = K2SO4 + Al(OH)3
   8. CH4 + O2 + H2O =CO2 + H2
   9. Al + Fe3O4 = Al2O3 + Fe
   10.FexOy + CO = FeO + CO2

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  14. na na

   Cho hỗn hợp gồm x mol Fe và y mol Al vào dung dịch chứa z mol AgNO3 thì thu được dung dịch A và rắn B xác định quan hệ giữa x y z thỏa mãn các điều kiện sau

   a) rắn B gồm 3 kim loại

   B)rắn B gồm 2 kim loại 

   C)rắn b gồm 1 Kim loại

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  15. Hoai Hoai

   Cho 1 khối lượng sắt dư vào 50ml dung dịch HCl, phản ứng xong thu đc 3,36 lít khí (đktc) 

   a) viết phương trình phản ứng xảy ra 

   b) tính khối lượng Fe tham gia phản ứng

   c) tính Cm của dung dịch HCl đã dùng

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  16. Lê Minh Bảo Bảo

   Cho 11.25g C2H5NH2 td với 200ml dd HCL x(M). Sau pu xong thu được dd có chứa 22.2g chất tan. Giá trị x là A. 1.3M B.1.25M C. 1.36M D. 1.5M

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  17. Nguyen Ngoc

   1. Một loại rượu có d=0.92g/ml thì độ rượu là bao nhiêu . Biết rằng khối lượng riêng của H2O và C2H5OH lần lượt là 1 và 0.8g/ml

   A. 45° B. 39.5° C. 90° D. 40°

   2. Khối lượng tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5l rượu etylic 46° . Biết hiệu suất cả quá trình là 72% và d của etylic nguyên chất là 0.8g/ml

   A. 5.4kg B. 5kg C. 6kg D. 4.5kg

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  18. My Le

   1. Tính lượng nước cần thêm vào 200g dung dịch đồng (II) sunfat 12% để thu được dung dịch mới có nồng độ 8%.

   2. Thêm A gam MgCl2 vào 300g dung dịch MgCl2 10% thì thu được dung dịch mới có nồng độ 15%. Tính giá trị A.

   3. Thêm 200g nước vào dung dịch A chứa 40g KOH thì nồng độ phần trăm của dung dịch A giảm 10%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A.

   4. Trộn lẫn 2 dung dịch NaCl (dung dịch A và B) theo tỉ lệ khối lượng 2/3 (A:2, B:3) thì thu được dung dịch 28%. Tính C% A và B. Biết nồng độ A gấp 3 lần nồng độ B.

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  19. Bình Nguyen

   Đốt cháy 9,2g rượu etylic bởi oxi dư thu được khí cacbon đioxitvà hơi nước.Viết phương trình hóa học xảy ra.Tính khối lượng khí cacbon đioxit và khối lượng hơi nước tạo thành.

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  20. Nguyễn Sơn Ca

   Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít khí C2H4, toàn bộ sản phẩm cháy dẫn vào dd Ca(OH)2 dư thâý tạo thành m gam chất rắn.

   a) viết PTHH.

   b) Tính m 

   c) Trộn 8,96 lít C2H4 với 6,72 lít khí Hđược hỗn hợp A. Cho A đi qua bột Ni nung nóng thì được hỗn hợp khí B có tỷ khối đối với CH4 là 1,475. Tính hiệu suất phản ứng. Biết các khí đều đo ở đktc. 

   Giúp mình với ạ! Mình cảm ơn !!!

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  21. Lê Tấn Vũ

   Cần lấy bao nhiêu gam kali clorua và bao nhiêu gam dung  dịch kali clorua 4% để pha chế thành 480gam dung dịch kali clorua 20%.

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  22. Phạm Khánh Ngọc

   Cho 25 lít khí hidro  tác dụng với 8 lít khí nitơ sau một thời gian phản  ứng sảy ra thu được 22,4 lít khí A ( gồm NH3, H2 dư, N dư ) đo đktc, tính hiệu xuất phản ứng

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  23. Ha Ku

   Xác định FexOy

   bởi Ha Ku 24/03/2019

   A gồm Fe và FexOy. Hòa tan4.6g A cần dùng 160ml HCl 1M . Nếu khử hoàn toàn A bằng H2 cho đến kim loại , thu được 3.64g Fe. Xác định FexOy

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  24. Nguyễn Anh Hưng

   đốt cháy X bằng O2 thu được CO2 và SO2 có tỉ khối hơi so với H2 =28.667 và tỉ khối so với không khí <3. tìm CTPT của X

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  25. thu hảo

   a) Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH 20% (d =1,2 g/ml)

   b) Tính nồng độ % của ung dịch H2SO4 2M (d = 1,176 g/ml)

   mọi người giúp em với

    

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  26. Nguyễn Ngọc Sơn

   a) Phải thêm bao nhiêu gam H2O vaò 200g dung dịch KOH 20% để dược dung dịch KOH 16%

   mong mọi người giúp em ạ

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  27. Lê Nhật Minh

   Tìm V1 và V2

   bởi Lê Nhật Minh 24/03/2019

   Giúp mình vơi

   A là dung dịch NaOH 1M và B là dung dịch H2SO4 0,5M.Trộn V1 lít A và V2 lít B được V lít C.tiến hành hai thí nghiệm sau:thí nghiệm 1:lấy V lít dung dich C tác dụng với 450ml Al2(SO4)3 0,2M thu được kết tủa E .nung E đến khối lượng không đổi  dược 6,12 gam chất rắn

   Thí nghiệm 2 : cũng lấy V lít dung dịch C tác dung với dung dịch BaCl2 dư thu dược 34,95 gam  kết tủa.tìm V1 và V2

    

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  28. hai trieu

   1. Cần lấy bao nhiêu gam muối ăn hòa vào 123gam nước để tạo thành dung dịch có nồng độ 18%.

   2. Trộn 50gam dung dịch natri hidroxit 12% với 20gam dung dịch natri hidroxit 40% thu được dung dịch mới có khối lượng riêng là 1.225g/ml. Tính koongf độ % và nồng độ mol/l dung dịch mới thu được. 

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  29. hai trieu

   Các bạn nào đam mê hóa giải giùm mình bài này nhé khó wbanh

   Câu 1: Viết các PTHH thực hiện chuỗi biến hóa sau:

            Zn  ZnCl2 Zn(NO3)2  Zn(OH)2  ZnOZn  ZnSO4

                                                                                                     

           Na2ZnO2Zn(OH)2ZnSO4 ZnCl2 Zn(OH)2  K2ZnO2 KCl KNO3

   Câu 2:     

               a. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: Fe2(SO4)3, FeSO4, Al2(SO4)3, Na2SO4, MgSO4, (NH4)2SO4

               b. Có một hỗn hợp bột gồm 2 kim loại Fe và Cu. Hãy giới thiệu phương pháp hóa học xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.

   Câu 3:

               a. Khử hoàn toàn 23,2g một oxit kim loại bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng 250ml dung dịch Ba(OH)2 1M thấy tạo ra 19,7g kết tủa. Nếu cho lượng kim loại sinh ra hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thì thu được 6,72 lít khí (đktc). Xác định oxit kim loại đó.

               b. Cho 11,6g oxit kim loại  trên vào 250g dung dịch HCl 7,3%. Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng.

   Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 17,2g hỗn hợp kim loại kiềm A và oxit của nó (A2O) vào nước được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 22,4g hiđroxit (AOH) khan. Xác định tên kim loại và khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

   Câu 5: Hòa tan hoàn toàn a (g) hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 11,2 lít khí (đktc). Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch A đến khi lượng kết tủa bắt đầu không đổi nữa (kết tủa B); lọc B thu được dung dịch nước lọc C; đem nung B trong không khí đến lượng không đổi thu được 16g chất rắn D.

              a. Viết các PTHH và xác định A, B, C, D

              b. Tính a.

              c. Cho từ từ dung dịch HCl 2M vào dung dịch C sau phản ứng thu  được 7,8g kết tủa. Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng.

               Câu 6: Hòa tan 3,6g một kim loại (chỉ có một hóa trị duy nhất trong hợp chất) vào 200ml dung dịch hỗn hợp HCl 1,25M và H2SO4 1,5M. Dung dịch thu được sau phản ứng làm đỏ quỳ tím và phải trung hòa bằng 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 2,5M và Ba(OH)2 1,5M. Xác định kim loại.

   Cho biết: Al = 27; Fe = 56; S = 32; O = 16; H = 1; Na = 23; Ba = 137; C = 12;            Cl = 35,5; Cu = 64; Mg = 24.

                              …………………….Hết……………………….

    

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  30. Nguyễn Thị Trang

   tìm thành phần % về thể tích của:

   a) hh khí H2 và N2 có dhh/H2=6

   b) hh CH4, C2H2 đồng khối lượng

   c) hỗn hợp khí O3 (ozon) và O2 cỏ tỉ khối hơi co với H2 là 18

   d) Cho một hỗn hợp khó gồm SO2 và O2 có tỉ khối hơi so với H2 là 24

    

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  31. Nguyễn Minh Hải

   Hòa tan hoàn toàn 2.81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0.1 M (vừa đủ) . Tính khối lượng hỗn hợp muối sunfat thu được sau phản ứng.

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  32. Nguyễn Anh Hưng

   Nhận biết saccarozo và xenlulozo

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  33. Dương Quá

   3,36 lít CO2 (dktc) + 75ml dung dịch KOH 2M ---->dung dịch X  

   -tìm  CM  chất trong X 

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  34. Nguyễn Minh Hải

   hòa tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Fe2O, MgO, ZnO trong 500 ml H2SO4 0,1M vừa đủ. Sau phản ứng hỗn hợp muối sunphat khan khi cô cạn thu được là bao nhiêu?

   GIÚP MÌNH TÌM CÁCH GIẢI VỚI 

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  35. Lê Văn Duyệt

   Cho một lá kẽm có khối lượng 50g vào dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, đem lá kẽm ra rửa nhẹ, làm khô, cân được 49.82 gam. Hãy tính khối lượng CuSO4 trong dung dịch.

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  36. Nguyễn Thị Thúy

   Bột than và bột CuO đều có màu đen , hãy trình bày hai phương pháp đơn giản để phân biệt hai loại bột này.

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  37. Phạm Hoàng Thị Trà Giang

   Nhúng một thanh sắt có khối lượng 15,6 gam vào dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch thấy khối lượng thanh sắt là 16,4 gam tính khối lượng sắt tham gia phản ứng biết rằng tất cả đồng sinh ra đều bám lên bề mặt của sắt

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  38. hi hi

   Cho bản Zn có khối lượng 50 gam vào dung dịch CuSO4 sau một thời gian phản ứng kết thúc thì khối lượng bản chất nào là 49,8 2g

   a) tính khối lượng Zn phản ứng

   b) tính khối lượng CuSO4 có trong dung dịch

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  39. Nguyễn Hoài Thương

   help me

   Bài 1: Tính nồng độ ban đầu của dung dich H2SO4 và dung dịch NaOH biết rằng:

   -Nếu đổ 3 lít dung dịch NaOH vao 2 lít dung dịch H2SO4 thì sau phản ứng dung dich có tính kiềm với nồng độ 0,1M

   -nếu đổ 2 lít  dung dịch NaOH vào 3 lít dung dịch H2SO4 thì sau phản ứng dung dịch có tính axit  với nồng độ 0,2M

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  40. Lan Ha

   Tính khối lượng Y?

   bởi Lan Ha 24/03/2019

   hòa tan 5.1g oxit của kim loại R chỉ có một loại hóa trị bằng dd HCL th đc 13.35g muối X 

   a) Xác định c CTHH của oxit đó ?

   b)cho toàn bộ muối X vào dd Ca(OH)2 vừ đủ  thu đc kết tủa Y ? tính khối lượng Y?

    

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  41. Lê Văn Duyệt

   Ở đktc 3.36 lít hỗn hợp gồm CH4 và C2H4 có khối lượng 3 gam

   a) Tính thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp

   b) khi dẫn 1.68 lit hỗn hợp khí trên đi qua dd brom, thấy dd bị nhạt màu và khối lượng bình chứa dd này tăng thêm m gam. Tính m

   c) Nếu đốt cháy hết hỗn hợp trên thì cần bao nhiêu lít không khí. Biết trong không khí Oxi chiếm 20%.

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  42. Nguyễn Quang Minh Tú

   từ muối ăn và cá dụng cụ cần thiết hãy tính toán vs cách pha chế dd muối ăn có nồng dộ 15%

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  43. Cam Ngan

   Ngâm một lá kẽm trong 25,5 gam dung dịch muối AgNO3 20% cho đến khi phản ứng kết thúc

   a) tính khối lượng Zn đã phản ứng

   b) lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch làm khô hỏi lá kẽm tăng hay giảm

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  44. Nguyễn Sơn Ca

   Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 50gam vào 250 gam dung dịch AgNO3 6% khi Lấy vật ra thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%

   a) Hãy xác định khối lượng của vật lấy ra sau phản ứng biết Ag sinh ra Bám vào vật

   b) tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch sau phản ứng

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  45. Tuấn Huy

   Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 5g trong 250 g dung dịch AgNO3 8% chỉ sau một thời gian ngắn Lấy vật ra và kiểm tra thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch bắt đầu giảm 85%

   a) tính khối lượng vật lý ra sao Khi lau khô

   b) tính nồng độ phần trăm của các chất hòa tan trong dung dịch phản ứng sau khi Lấy vật ra

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  46. truc lam

   cho 8.15 gam hon hop A gom Na va 1 kim loai kiem tac dung het voi dung dich HCl loang , dư thu duoc dung dich ( D) va V lit khi H2 ( dktc) . Cô cạn dung dich ( D) thu duoc 17.025 gam hon hop muối khan . Hay xac dinh gia tri của V

    

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  47. Hy Vũ

   Ngâm một lá kẽm trong dd có chứa 12,48g CdSO4. Phản ứng xong khối lượng lá kẽm tăng lên 2,82%. Xác định khối lượng lá kẽm ban đầu

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  48. Nguyễn Sơn Ca

   Từ muối ăn, lưu huỳnh, nước, cùng các điều kiện cần thiết , có thể điều chế được những khí nào?Viết pthh

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  49. nguyen bao anh

   hỗn hợp khí A gồm 2 khí O2 và H2 nếu thành phần 1%H2 , 99%O2 thì M(giá trị trung bình) của hh khí A là 31,7 . làm thế nào để ra 31,7 đấy các bạn ơi mk k hiu jup mk nhé . cảm ơn các bạn yeu

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  50. Phong Vu

   A)Cho 2.4 g Mg tan vừa đủ trong dung dịch H2SO4 loãng tính thể tích khí hidro sinh ra ở (dktc) . Khối lượng SO4 tạo thành sau pứ (giúp mk với , cảm ơn nhiều )haha

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  51. Nguyễn Tiểu Ly

   Ở 85 ĐỘ C , người ta đã hoà tan 450 gam kali nitrat vào 500 gam nước cất( dung dịch A) . Biết độ tan của Kali nitrat là 32 gam ở 20 độ C . Xác định khối lượng Kali nitrat tách ra khỏi dung dịch A đến 20 độ C

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  52. Anh Trần

   Những chất sau chất nào được dùng làm khô khí CO2 , giải thích , viết phưưong trình phản ứng nếu có: P2O5 , Fe3O4 , H2SO4 ( Đặc) , Na , CaO

   Theo dõi (0) 1 Trả lời
  53. Nguyễn Thanh Trà

   Nêu cách điều chế nước Gia-ven và clorua vôi

   giúp mik vs các pn

   Theo dõi (0) 1 Trả lời

   

  YOMEDIA
  1=>1