Bài tập 6 trang 168 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 tr 168 sách GK Hóa lớp 9

Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí CO2 và 2,7g H2O. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định & Phương pháp

a) Đề bài cho khối lượng chất hữu cơ, khối lượng CO2 và H2O như vậy ta suy ra được khối lượng của nguyên tố Cacbon, hidro, oxi (có thể có vì oxi có thể do nguyên tử oxi trong không khí cung cấp) trong thành phần của chất hữu cơ.

b) Có tỉ khối hơi của A so với hidro tìm được nguyên tử khối của A. ⇒ Từ tỉ lệ C: H: O tìm được công thức phân tử của A.

Lời giải:

Đốt cháy hợp chất hữu cơ cho CO2 và H2O, hợp chất hữu cơ này chắc chắn có hai nguyên tố C và H, có thể có nguyên tố O.

\({m_C} = \frac{{{m_{C{O_2}}}}}{{44}}.12 = \frac{{6,6}}{{44}}.12 = 1,8(gam)\)

\({m_H} = 2.{n_{{H_2}O}} = 2.\frac{{2,7}}{{18}} = 0,3(gam)\)

\(\begin{array}{l} {m_A} = {m_C} + {m_H} + {m_O}\\ \Rightarrow {m_O} = {m_A} - ({m_C} + {m_H}) = 4,5 - (1,8 + 0,3) = 2,4(gam) \end{array}\)

Hợp chất hữu cơ có nguyên tố O.

Đặt công thức phân tử hợp chất hữu cơ A là CxHyOz.

Ta có tỉ lệ:

\(x{\rm{ }}:{\rm{ }}y{\rm{ }}:{\rm{ }}z = \frac{{{m_C}}}{{12}}:\frac{{{m_H}}}{1}:\frac{{{m_O}}}{{16}} = \frac{{1,8}}{{12}}:\frac{{0,3}}{1}:\frac{{2,4}}{{16}}\)

\(= 0,15:0,3:0,15 = 1:2:1\)

Công thức đơn giản nhất của A là (CH2O)n

Ta có: khối lượng mol của hợp chất là 60g ⇒ MA = 60

(CH2O)⇒ 30n = 60 ⇒ n = 2

Vậy công thức phân tử hợp chất hữu cơ A là C2H4O2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 168 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ