• Câu hỏi:

  Vùng khởi động (vùng P hay promotor) của Operon là

  • A. nơi ARN polymerase bám vào và khởi động quá trình phiên mã
  • B. vùng mã hóa cho prôtêin trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất của tế bào
  • C. vùng gen mã hóa prôtêin ức chế
  • D. trình tự nuclêôtit đặc biệt, nơi liên kết của protein ức chế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vùng khởi động (vùng P hay promotor) của Operon là nơi ARN polymerase bám vào và khởi động quá trình phiên mã   

  B: các gen cấu trúc

  C: gen điều hoà

  D: Operator

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC