• Câu hỏi:

  Thể đồng hợp là

  • A. các cá thể khác nhau phát triển từ cùng 1 hợp tử
  • B. cá thể mang 2 alen trội thuộc 2 locus gen khác nhau
  • C. cá thể mang 2 alen khác nhau thuộc cùng 1 locus gen
  • D. cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc tất cả các locus gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thể đồng hợp là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc tất cả các locus gen

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC